pyithuhluttaw.gov.mm pyithuhluttaw.gov.mm

pyithuhluttaw.gov.mm

ပညသ႔လတတ - Pyithu Hluttaw

ဒဂ ၿမ ႕သစ (ဆ ပ ကမ ). ဒဂ ၿမ ႕သစ (အ ရ ႕ပ င ). ဒဂ ၿမ ႕သစ ( တ င ပ င ). ဒဂ ၿမ ႕သစ ( မ က ပ င ). ပ ဏၰ က ၽန. မင လ (ပ ခ တ င ). သဃ န က ၽန. အင ဂ န ယန. မ လၿမ င ကၽ န. ပည ႀက တ ခ န. ၾကည မင တ င. ၾက အင ဆ ပ ႀက. ႀက ႕ပင က က. မ လၿမ င က ၽန. ကရင ပည သ ႔ပ တ. စည လ ည ည တ ရ င ဒ မ က ရစ ပ တ (ကခ င ပည နယ -စဒက). တအ င (ပ လ င )အမ သ ပ တ. တ င ရင သ စည လ ည ည တ ရ ပ တ. ဓ တ င ရင သ လ မ မ ဒ မ က ရစ ပ တ. ပအ ဝ အမ သ အဖ ႔ခ ပ. ဖလ -စ ဝၚဒ မ ကရက တစ ပ တ. မ န ဒသလ ဆ င ရ ဒ မ က ရစ ပ တ. ရခ င တ င ရင သ မ တ တက ရ ပ တ. ရ မ တ င ရင သ မ ဒ မ ကရက တစ ပ တ. ဝ ဒ မ ကရက တစ ပ တ.

http://pyithuhluttaw.gov.mm/

TRAFFIC RANK FOR PYITHUHLUTTAW.GOV.MM

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

February

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Thursday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.3 out of 5 with 12 reviews
5 star
2
4 star
4
3 star
4
2 star
0
1 star
2

Hey there! Start your review of pyithuhluttaw.gov.mm

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT PYITHUHLUTTAW.GOV.MM

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of pyithuhluttaw.gov.mm Tablet Preview of pyithuhluttaw.gov.mm Mobile Preview of pyithuhluttaw.gov.mm
FAVICONS
  • pyithuhluttaw.gov.mm

    16x16

LOAD TIME

5.2 seconds

PAGE TITLE
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - Pyithu Hluttaw | pyithuhluttaw.gov.mm contacts
<META>
DESCRIPTION
ဒဂ ၿမ ႕သစ (ဆ ပ ကမ ). ဒဂ ၿမ ႕သစ (အ ရ ႕ပ င ). ဒဂ ၿမ ႕သစ ( တ င ပ င ). ဒဂ ၿမ ႕သစ ( မ က ပ င ). ပ ဏၰ က ၽန. မင လ (ပ ခ တ င ). သဃ န က ၽန. အင ဂ န ယန. မ လၿမ င ကၽ န. ပည ႀက တ ခ န. ၾကည မင တ င. ၾက အင ဆ ပ ႀက. ႀက ႕ပင က က. မ လၿမ င က ၽန. ကရင ပည သ ႔ပ တ. စည လ ည ည တ ရ င ဒ မ က ရစ ပ တ (ကခ င ပည နယ -စဒက). တအ င (ပ လ င )အမ သ ပ တ. တ င ရင သ စည လ ည ည တ ရ ပ တ. ဓ တ င ရင သ လ မ မ ဒ မ က ရစ ပ တ. ပအ ဝ အမ သ အဖ ႔ခ ပ. ဖလ -စ ဝၚဒ မ ကရက တစ ပ တ. မ န ဒသလ ဆ င ရ ဒ မ က ရစ ပ တ. ရခ င တ င ရင သ မ တ တက ရ ပ တ. ရ မ တ င ရင သ မ ဒ မ ကရက တစ ပ တ. ဝ ဒ မ ကရက တစ ပ တ.
<META>
KEYWORDS
11 ထ လင
12 ဒကၡ ဏသ ရ
13 ဒ က ဥ
14 ဒ ပ ယင
15 ဒ မ ဆ
16 နတ တလင
17 နတ မ က
18 နန ယ န
19 နမ ခမ
20 နမ စန
CONTENT
ဒဂ ၿမ ႕သစ ဆ ပ ကမ . ဒဂ ၿမ ႕သစ အ ရ ႕ပ င . ဒဂ ၿမ ႕သစ တ င ပ င . ဒဂ ၿမ ႕သစ မ က ပ င . ပ ဏၰ က ၽန. မင လ ပ ခ တ င . သဃ န က ၽန. အင ဂ န ယန. မ လၿမ င ကၽ န. ပည ႀက တ ခ န. ၾကည မင တ င. ၾက အင ဆ ပ ႀက. ႀက ႕ပင က က. မ လၿမ င က ၽန. ကရင ပည သ ႔ပ တ. စည လ ည ည တ ရ င ဒ မ က ရစ ပ တ ကခ င ပည နယ -စဒက. တအ င ပ လ င အမ သ ပ တ. တ င ရင သ စည လ ည ည တ ရ ပ တ. ဓ တ င ရင သ လ မ မ ဒ မ က ရစ ပ တ. ပအ ဝ အမ သ အဖ ႔ခ ပ. ဖလ -စ ဝၚဒ မ ကရက တစ ပ တ. မ န ဒသလ ဆ င ရ ဒ မ က ရစ ပ တ. ရခ င တ င ရင သ မ တ တက ရ ပ တ. ရ မ တ င ရင သ မ ဒ မ ကရက တစ ပ တ. ဝ ဒ မ ကရက တစ ပ တ.
KEYWORDS ON
PAGE
တန ႔ယန, တပ က န, တ က ႀက, တ တ န, တ တ ဦ, တ န ဇ, ထန တလန, ထန တပင, ထ ဝယ, ထ ခ င, ထ လင, ဒကၡ ဏသ ရ, ဒ က ဥ, ဒ ပ ယင, ဒ မ ဆ, နတ တလင, နတ မ က, နန ယ န, နမ ခမ, နမ စန, နမ ဆန, နမၼတ, ပခ က, ပင လည ဘ, ပင လ င, ပင တယ, ပန တ န, ပန ဘ တန, ပန တ င, ပလက ဝ, ပ ဗၺသ ရ, ပ သ မ, ပ တ အ, ပ ဥ မန, ပ င ဖ, ဖယ ခ, ဖ ပ န, ဖ ဆ င, ဖ ကန ႔
INTERNAL LINKS
LINKS TO WEBSITE
SUB DOMAINS
OTHER SITES
SERVER
nginx
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

ပညသ႔လတတ - Pyithu Hluttaw

https://pyithuhluttaw.gov.mm

ဒဂ ၿမ ႕သစ (ဆ ပ ကမ ). ဒဂ ၿမ ႕သစ (အ ရ ႕ပ င ). ဒဂ ၿမ ႕သစ ( တ င ပ င ). ဒဂ ၿမ ႕သစ ( မ က ပ င ). ပ ဏၰ က ၽန. မင လ (ပ ခ တ င ). သဃ န က ၽန. အင ဂ န ယန. မ လၿမ င ကၽ န. ပည ႀက တ ခ န. ၾကည မင တ င. ၾက အင ဆ ပ ႀက. ႀက ႕ပင က က. မ လၿမ င က ၽန. ကရင ပည သ ႔ပ တ. စည လ ည ည တ ရ င ဒ မ က ရစ ပ တ (ကခ င ပည နယ -စဒက). တအ င (ပ လ င )အမ သ ပ တ. တ င ရင သ စည လ ည ည တ ရ ပ တ. ဓ တ င ရင သ လ မ မ ဒ မ က ရစ ပ တ. ပအ ဝ အမ သ အဖ ႔ခ ပ. ဖလ -စ ဝၚဒ မ ကရက တစ ပ တ. မ န ဒသလ ဆ င ရ ဒ မ က ရစ ပ တ. ရခ င တ င ရင သ မ တ တက ရ ပ တ. ရ မ တ င ရင သ မ ဒ မ ကရက တစ ပ တ. ဝ ဒ မ ကရက တစ ပ တ.

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

18