edpex.org edpex.org

edpex.org

EdPEx

การอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559”. วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA). มเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม. วิทยาลัยราชสุดา. มสุโขทัยธรรมาธิราช. สเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ทั้งนี้ หากข้อมูลผู้เข้าร่...ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื...วันอังคาร...ขอเลū...

http://www.edpex.org/

TRAFFIC RANK FOR EDPEX.ORG

TODAY'S RATING

> 1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

August

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Thursday

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.0 out of 5 with 16 reviews
5 star
7
4 star
4
3 star
4
2 star
0
1 star
1

Hey there! Start your review of edpex.org

AVERAGE USER RATING

Write a Review

CONTACTS AT EDPEX.ORG

Create Account

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

SCREENSHOTS
Preview of edpex.org Tablet Preview of edpex.org Mobile Preview of edpex.org
FAVICONS
  • edpex.org

    16x16

LOAD TIME

0.5 seconds

PAGE TITLE
EdPEx | edpex.org contacts
<META>
DESCRIPTION
การอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559”. วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA). มเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม. วิทยาลัยราชสุดา. มสุโขทัยธรรมาธิราช. สเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ทั้งนี้ หากข้อมูลผู้เข้าร่...ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื&#3...วันอังคาร...ขอเล&#363...
<META>
KEYWORDS
11 มรภสวนสุนันทา
12 ประกาศผล
13 การประเมินตนเอง
14 กำหนดการอบรม
15 สถานที่
16 หมายเหตุ
17 และประกาศผลทาง
18 ระยะเวลาในการรับสมัคร
19 prev
20 coming events
CONTENT
การอดมศกษา จดการประชมสมมนา เรอง แนวทางในการนำเกณฑคณภาพการศกษาเพอการดำเนนการทเปนเลศมาใชในการประกนคณภาพการศกษาภายใน EdPEx200 รนท 4 พ.ศ. 2559. วนจนทรท 7 พฤศจกายน พ.ศ. 2559. ประกาศรายชอหนวยงานทผานการพจารณาเขารวมอบรมหลกสตรการประเมนตนเองดวยเกณฑ EdPEx SA. มเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร. สำนกวชาเทคโนโลยสงคม. วทยาลยราชสดา. มสโขทยธรรมาธราช. สเทคโนโลยเจาคณทหารลาดกระบง. ทงน หากขอมลผเขาร.ภายในวนท 19 เมษายน 2559 เพ3.วนองคาร.ขอเล363.
KEYWORDS ON
PAGE
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, มทักษิณ, ระดับสถาบัน, มธรรมศาสตร์, มนเรศวร, มบูรพา, มมหาสารคาม, มมหิดล, มสงขลานครินทร์, คณะศึกษาศาสตร์, มรภสวนสุนันทา, ประกาศผล, การประเมินตนเอง, กำหนดการอบรม, สถานที่, หมายเหตุ, และประกาศผลทาง, ระยะเวลาในการรับสมัคร, prev, coming events
INTERNAL LINKS
LINKS TO WEBSITE
OTHER SITES
SERVER
GSE
CONTENT-TYPE
utf-8
GOOGLE PREVIEW

EdPEx

https://edpex.org

การอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx200) รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2559”. วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA). มเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม. วิทยาลัยราชสุดา. มสุโขทัยธรรมาธิราช. สเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ทั้งนี้ หากข้อมูลผู้เข้าร่...ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เพื&#3...วันอังคาร...ขอเล&#363...

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

6